Jurisprudentie Ziekmelding op zelfde dag ontslagaanvraag Een zieke werknemer kan niet worden ontslagen. Maar dit opzegverbod geldt niet als de ziekmelding is gedaan nadat een ontslagvergunning is aangevraagd. Gebeurt dit op dezelfde dag, dan is het de vraag of het opzegverbod geldig is. Een werkgever heeft bij brief van 4 augustus 2010 aan UWV WERKbedrijf toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met een werknemer die reeds 41 jaar in dienst is, wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen. UWV WERKbedrijf heeft op 5 augustus 2010 aan de werkgever bericht dat de aanvraag niet compleet was, en de werkgever heeft kort daarna aanvullende informatie verstrekt. De werknemer heeft zich op 4 augustus 2010 ziek gemeld. De werkgever heeft toestemming van UWV WERKbedrijf ontvangen op 9 september 2010 en vervolgens de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn opgezegd tegen 31 december 2010. De werknemer vordert bij de kantonrechter ten eerste herstel van de arbeidsovereenkomst en ten tweede een schadevergoeding, nu er naar zijn oordeel sprake is van een opzegverbod. Oordeel De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen, waarna de werknemer in hoger beroep is gegaan. Onbetwist is dat de ontslagaanvraag op 4 augustus 2010 ingediend en ontvangen is bij UWV WERKbedrijf en dat de werknemer zich op dezelfde dag heeft ziekgemeld. Uit de parlementaire geschiedenis volgt volgens het Gerechtshof dat een werknemer zich op het opzegverbod bij ziekte kan beroepen als hij zich heeft ziek gemeld op dezelfde dag als UWV WERKbedrijf het verzoek ontving voor een ontslagvergunning. De omstandigheid dat de werkgever op het moment dat de werknemer zich ziek heeft gemeld reeds aan hem had medegedeeld dat zij een ontslagvergunning voor hem had aangevraagd, doet hier volgens het Gerechtshof niets aan af. Het Hof wijst het herstel van de arbeidsovereenkomst echter af, nu er reeds een periode van twee jaar is verstreken sinds het ontslag en rekening moet worden gehouden met de financiële situatie van de werkgever. De vordering tot betaling van een schadevergoeding is wel toewijsbaar en wordt naar billijkheid geschat op 30.000 euro bruto. Conclusie In eerdere uitspraken hebben kantonrechters het woord ‘nadat’ grammaticaal uitgelegd. Dit had als gevolg dat als de werknemer zich op dezelfde dag ziek meldde als het UWV WERKbedrijf de ontslagvergunning had ontvangen, er toch geen beroep op het opzegverbod gedaan kon worden als de ontvangst van de ontslagvergunning eerder op die dag plaatsvond dan Or pikt sluiting afdeling niet Een werkgever besluit een afdeling op te heffen waar nog maar één werknemer werkt. De ondernemingsraad adviseert negatief en gaat, als het besluit toch wordt uitgevoerd, in beroep bij de Ondernemingskamer. WML houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van reintegratieplannen voor de personen die hij aan (tijdelijk) werk helpt. Deze plannen worden gemaakt door het arbeidsdiagnostisch centrum (ADC). In decem36 ■ OR informatie 12 | december 2012 ber 2011 heeft de or een adviesaanvraag ontvangen over het voornemen tot sluiting van het ADC. In deze adviesaanvraag staat dat door de vacaturestop in 2012 de instroom vanuit de wachtlijst in 2012 nihil is en daarmee ook de behoefte aan arbeidsdiagnostische onderzoeken. Per 1 januari 2012 is het hoofd ADC met vervroegd pensioen gegaan en verder werkt er nog één functionaris bij ADC. De or heeft negatief geadviseerd. Op 28 februari 2012 heeft WML besloten het ADC op te heffen. De or gaat hiertegen in beroep bij de Ondermeningskamer (OK). Ondernemingskamer Het besluit is volgens de OK onvoldoende gemotiveerd, alleen al omdat onduidelijk is of het bede ziekmelding. Het Gerechtshof maakt aan die uitleg een einde met verwijzing naar de parlementaire geschiedenis. Het woord ‘nadat’ moet daarom in dagen te worden uitgelegd, en niet in uren. Dat betekent dan ook dat de werknemer die zich op dezelfde dag ziek meldt als UWV WERKbedrijf de ontslagvergunning van de werkgever ontvangt, toch een beroep toekomt op het wettelijk opzegverbod. Gerechtshof Arnhem, 25 september 2012 Chris Nekeman is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam. sluit mede steunt op de overweging dat het ADC niet langer beschikt over een voldoende gekwalificeerde medewerker, terwijl de or heeft gesteld dat de overgebleven werknemer voldoende is gekwalificeerd. WML heeft geschreven dat diagnostiek de basis vormt voor arbeidstoedeling en dat deze werkzaamheden ook in de toekomst in eigen beheer uitgevoerd gaan worden door werkcoaches. Het is onduidelijk hoe dit te verenigen is met het in de adviesaanvraag genoemde argument dat er voor het ADC geen werk meer zou zijn. Daarbij komt dat WML aan de or niet heeft toegelicht op @informatief www.orinformatie.nl Pagina 35

Pagina 37

Voor PDF-en, online flyers en studiegidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw flyers.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication